viernes, 28 de octubre de 2016

INICI COMPETICIONS: BENJAMÍ I ALEVÍ

Les competicions de bàsquet de les categories Benjamí i Aleví s'inicien el proper dissabte 5 de novembre, mentre que les de la categoria prebenjamí el dia 12 de novembre. Podeu consultar els calendaris a l'apartat "calendaris" del blog (prebenjamí disponible a partir del dia 5 de novembre). Recordeu que les dates del calendari poden tenir canvis.


domingo, 23 de octubre de 2016

PROTOCOL LESIONS COMPETICIONS ESCOLARS

PROTOCOL LESIONS COMPETICIONS ESCOLARS

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT ESPORTIU
Temporada 2016-17

Companyia asseguradora: VIDACAIXA
Pòlissa número 867699

1.- Tipus d’assistència
2.- protocol d’actuació

1.- TIPUS d’assistència

Es diferenciaran tres tipus d’assistència:
1.- Assistència front URGENCIA VITAL: L'assegurat/a podrà rebre assistència mèdica d'urgències al centre sanitari més proper. VIDACAIXA es farà càrrec de les factures derivades de l'assistència d'urgència prestada en les primeres 24 hores des de la data d'ocurrència de l'accident. Una vegada superada la primera assistència mèdica d'urgències, l'assegurat/a haurà de ser traslladat al Centre Concertat més proper al lloc de l'accident per continuar amb el tractament. En cas de permanència en Centre Mèdic NO CONCERTAT, VIDACAIXA NO assumirà el pagament de les factures derivades dels serveis prestats, havent d'assumir les despeses el propi assegurat/a.
2.- Assistència d’Urgències: Assistència que haurà de prestar-se en cas d'accidents contemplats en pòlissa, que impliquin desplaçament a l'Hospital per als següents casos:
A. Qualsevol traumatisme que impliqui pèrdua de coneixement breu.
B. Ferides obertes que requereixin sutures i/o cures.
C. Contusions que facin suposar fractures d'ossos o luxacions de grans articulacions. L'assistència URGENT ha de prestar-se als Centres Concertats per l'Asseguradora.
3.- Assistència No Urgent Es tracta de l'assistència que haurà de prestar-se front accidents que tinguin qualsevol altra conseqüència i que no requereixin una immediatesa en el seu tractament.

2.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ

1.- Abans d’assistir al centre mèdic cal trucar sempre al telèfon indicat 935950161 (24 h),  per tal que us facilitin el número d’expedient i el centre per ser atès. L’única excepció per no seguir aquest procediment és en cas d’urgència vital. Si l'assegurat/a és menor d'edat, haurà de posar-se en contacte amb la companyia el pare, mare, tutor legal o la persona, major d'edat, que es trobés a càrrec de l'assegurat/a a el moment de l'accident, per facilitar la següent informació:  
- Dades personals de l’accidentat  
- Titular del contracte: Consell Esportiu del Tarragonès  
- Pòlissa número 867699  
- Lloc de l’accident  
- Data d’ocurrència  
- Descripció amb detall de l’accident i danys o lesions  
- Telèfon mòbil de contacte per la coordinació de l’assistència mèdica
Amb aquestes dades, sempre que sigui possible, s’informarà del número d’expedient, que haurà de constar en la declaració de sinistre, al mateix temps s’indicarà el centre mèdic que atendrà al lesionat.
Si no fos possible comunicar immediatament l'accident a l'asseguradora, haurà de ser comunicat dins de les primeres 24 hores des de la data d'ocurrència (ja sigui telefònicament o mitjançant l'enviament de “LA DECARACIO D'ACCIDENT”).
2.- En tots els casos, és imprescindible l'enviament de la “DECLARACIÓ D'ACCIDENT” en la que constaran totes les dades, signat i segellat pel Prenedor de la Pòlissa. Una vegada emplenat i signat s'ha d'enviar a VIDACAIXA a través del mail autorizaciones@asesmed,.és o Fax: 902.105.648 en el termini màxim de 48 hores des del moment de l'accident. En qualsevol cas, un assegurat que es trobi en tractament mèdic NO podrà realitzar cap activitat esportiva, mentre no hagi rebut l'ALTA MÈDICA amb la finalitat de no agreujar les lesions objecte de tractament, en aquest cas es procedirà a la paralització del tractament mèdic que estava rebent i al rebuig de les lesions que un nou accident li haguessin ocasionat.
3.- VIDACAIXA s'encarregarà de facilitar el centre mèdic i demanar cita per a totes les visites, proves i tractaments necessaris fins a l'estabilització de la lesió, reflectint que l'assegurat acudeix per pòlissa d’assegurança d’accidents esportius, i facilitant sempre l'AUTORITZACIÓ corresponent.

4.- Una vegada presentat a la cita, el centre mèdic emetrà un informe mèdic per escrit per després enviar-ho, o el propi assegurat o aquest centre mèdic, a VIDACAIXA. Aquest informe mèdic serà el que l'asseguradora avaluarà per aprovar o denegar tractaments i proves posteriors. En cas que calgui seguir algun tractament, esperar ordres de VIDACAIXA i no començar cap tractament (encara que el metge així ho vulgui) fins que no es tingui la cita informada i per tant el consentiment de l'asseguradora. No respectar aquest punt pot implicar una possible negativa de l'asseguradora a cobrir el tractament i que hagi de ser abonat pel pacient.